Oferta

Szczegółowa oferta firmy obejmuje:

 

Badania terenowe:

- odwierty geotechniczne,

- wykopy badawcze i odkrywki fundamentów,

- badania nośności gruntu:

    płytą dynamiczną,

    płytą statyczną VSS,

    sondą statyczną,

 

Badania laboratoryjne

- badania laboratoryjne gruntów,

- badania i ocenę gruntów pod kątem szkodliwości dla środowiska,

 

Opinie, dokumentacje i projekty geotechniczne dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod posadowienie obiektów:

- budownictwa mieszkaniowego,

- hal handlowych i przemysłowych,

- dróg, parkingów i mostów,

- sieci liniowych,

- przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie analiz:

- geotechniczno-geologicznej podłoża gruntowego,

- wpływu osiadań podłoża gruntowego na uszkodzenia obiektów budowlanych,

- stateczności zboczy i skarp oraz ich zabezpieczeń,

- wzmocnienia podłoża gruntowego,

- przydatności i zastosowania gruntów do budowy nasypów.

 

Doradztwo i nadzór realizowanych obiektów